Мiфи i реальнiсть про перебування св. Кирила на теренах сучасної України

24 травня Церква відзначила День свя­тих рівноапостольних Ки­ри­ла та Мефодія. З нагоди величного свя­та часто оці­нюють доробок видатних сло­в’янських про­­світителів, а нерідко ви­слов­люють твер­дження, що саме св. Ки­ри­ло і Мефодій при­нес­ли християнство на те­ре­ни історичного За­карпаття.

Мiфи i реальнiсть про перебування св. Кирила на теренах сучасної України

Такі мір­ку­ван­ня виникли ще у кін­ці ХІХ ст. не без впли­ву великої по­пу­ляр­но­сті культу св. Ки­рила та Мефодія серед су­­сідніх народів – че­хів та словаків, проте в кін­ці ХХ ст. гіпотезу про християнізацію За­кар­паття св. Кири­лом та Мефодією підхо­пи­ли так звані нео­ру­сини, які почали її ви­ко­ристовувати про­па­гандистський ресурс цієї гіпотези: мов­ляв, місцеве автохтонне на­се­лення Закар­пат­тя, на відміну від укра­їн­ців, було охре­щено св. Кирилом і Мефо­дієм, а не Воло­ди­ми­ром Великим. Як основ­ний аргумент на свою користь вони викори­сто­вують той факт, що моравська місія Кон­стан­тина і Мефо­дія відбувалася на сусідніх із сучасним За­кар­паттям землях - Моравії і Пан­нонії, а то­му солунські брати охрестили авто­хтонне на­селення Закарпаття ще у 863-866 рр., тоб­то на більше ніж 130 років рані­ше, ніж від­бу­лося хрещення України-Русі.

Якою сильною не була б спокуса ого­ло­си­ти себе спадкоємцем славних кирило-ме­фо­­діївських традицій, проте вона безпо­рад­на перед доказовою силою цілої низки фак­тів. Перш ніж твердити, що саме св.Кирило та Мефодій охрестили Закарпаття у сере­ди­ні ІХ ст., належало б сказати, хто з місцевих кня­зів ухвалив доленосне рішення христи­яні­зувати своє князівство та запросив з цією ме­тою Константина і Мефодія. Церква за­в­ж­ди дуже бережливо та з особливою пова­гою ставиться до тих правителів, які докла­ли своїх зусиль до християнізації своїх під­да­них, проте ім’я закарпатського правителя ча­сів св.Кирила і Мефодія, який, очевидно, мав запросити їх на Закарпаття, нікому не ві­доме. А без підтримки світської влади охре­щення язичницького населення було при­­речено на невдачу. Другим дуже сер­йоз­ним фактом, що заперечує можливість охре­щення сучасного Закарпаття св.Ки­ри­лом, є достовірні дані, що св.Кирило пе­ре­бу­вав на Моравії та Паннонії лише 40 мі­ся­ців (863-866 рр.), тобто близько трьох з по­ло­виною років, і за цей час він разом з бра­том виконав величезну роботу: переклав ста­рослов’янською мовою основну бого­служ­­бову літературу та підготував кілька де­сят­ків учнів, яких згодом висвятили на свя­ще­ни­ків у Римі. Ніякої місіонерської роботи у сен­сі охрещення язичників ні у Великій Мо­ра­вії, ні за її межами св.Кирило не про­во­див, бо для цього просто не було вільного ча­су та й такої мети перед собою св.Кирило ні­коли не ставив.

Проте якщо навіть якщо припустити, що за­карпатців вже після смерті св.Кирила охре­стив св.Мефодій, то й для такої версії не­ма ніяких підтверджень. Адже після охре­щення закарпатців св. Мефодій мусив би залишити на Закарпатті священиків, не­об­хідну богослужбову літературу, зрештою з часів св. Мефодія, тобто з другої половини ІХ ст., на Закарпатті мали б якщо не збе­рег­ти­ся церкви, то хоча залишилися б їх фун­да­менти, проте ніяких слідів християнства на Закарпатті з ІХ ст. численні археологічні ек­с­педиції не виявили., тоді як на території Ве­ликої Мораві таких свідчень є маса.

Переконливо спростовує міф про хри­сти­янізацію Закарпаття солунськими бра­та­ми той факт, що з на теренах історичного За­карпаття, тобто сучасної Закарпатської об­ласті України та Східної Словаччини, не ви­явлено жодної глаголичної пам’ятки, а, як відомо, св. Кирило та Мефодій були твор­цями глаголиці – першої слов’янської аз­буки – і саме цією азбукою писалася бого­служ­бова література на тих землях, де вони про­повідували. На теренах всього істо­рич­но­го Закарпаття не виявлено жодної гла­го­лич­ної пам’ятки, а лише кириличні. Більше то­го, у 1951 р. у м. Михайлівці (Східна Сло­вач­чина) було виявлено надгробний камінь кня­зя Пресіана, який датовано 1060 р., на­пис на якому було виконано кирилицею, тоб­то письмом, нерозривно пов’язаним з свя­товолодимирівською, а не кирило-мефо­діїв­ською християнською традицією. На по­лі­тичне підгрунтя заяв, що нібито предків су­часних закарпатців охрестив св.Кирило, го­ворить і той факт, що цю тезу активно про­пагує сумнозвісний П.Магочі, але тіль­ки у книжках, виданих на Закарпатті. В «Істо­рії Ук­раїни», виданій у 2007 р. в Києві, той же П.Ма­гочі однозначно стверджує, що роз­мо­ви про охрещення закарпатців св. Ки­ри­лом не мають під собою найменших під­став.

Заперечення ймовірності християнізації За­карпаття св. Кирилом та Мефодієм, аж ніяк не означає, що в другій половині ІХ ст. ок­ремі предки сучасних українців, не мали ні­яких контактів із слов’янами Моравії та Пан­нонії: передусім завдяки торгівлі вони бу­вали у своїх сусідів, де могли ознайо­ми­ти­ся з місцевою християнською традицією (де­хто міг навіть і охреститися) та потім по­пу­ляризувати її серед своїх співплемін­ни­ків. Однак такі факти не були масовими, то­му й на автохтонне населення Закарпаття, як й інших українських земель, було охре­ще­но та одержало кириличну писемність за­вдяки святоволодимирівській традиції.

Якщо факт перебування св.Кирила на За­кар­патті сучасна наука заперечує, то ніхто не піддає сумнівам відвідання великим сло­в’ян­ським просвітителем південних районів Ук­раїни, зокрема сучасного Кримського пів­­ост­рова. Адже під час хозарської місії у Хер­со­несі Константин відшукав мощі св. Кли­мен­та, четвертого Папи Римського, яко­го тут близько 100 р. після Хр. стратили рим­ля­ни. Чудесне віднайдення мощів св. Кли­мен­та мало великий вплив як для укра­їн­сь­кої, так і загальнослов’янської історії: за­вдя­ки мощам св. Климента Константин та Ме­фо­дій здобувають в Римі прихильне став­лен­ня до ідеї запровадження серед слов’ян бо­гослужіння рідною мовою. А згодом, уже на­прикінці Х ст. український князь Воло­ди­мир Великий, здобувши мечем Корсунь, пе­ре­возить у Київ частину мощів св. Кли­мен­та, які знову через півтора століття віді­гра­ли визначну роль в історії церкви в Русі-Ук­раї­ні: коли у 1145 р. київський митрополит Ми­хайло ІІ самовільно покинув Київ і по­їхав у Візантію, то руські єпископи, за при­кла­дом греків, які здійснювали обряд хіро­то­нії мощами Івана Хрестителя, висвятили мо­щами св. Климента митрополита Клима Смо­литича, про що літописець написав: “та­ко съгадавъши глав\ св. Климента по­ставиша митрополитомь”.

Любомир Белей

Закарпатська греко-католицька спілка імені Івана Маргітича, Закарпаття онлайн.Громадські організації
13 червня 2012р.

Теги: Кирило, Мефодій, просвітителі, рівноапостольний

Коментарі

Кичера 2013-04-03 / 02:39:27
833 - феєричний русин...

Рокер 2013-03-21 / 01:02:55
Дакія входила в зону впливу Римськоі Імперіі.Це означає,що віра розповсюдилася до нас набагато раніше за всі вище вказані дати,тобто 1-2 століття.А поклоніння будь-яким *св*ятим*-це гріх,*Богу одному поклоняйся і Йому одному служи*

Гість 2012-11-26 / 15:58:23
Цікаво яких словян на закарпатті христив Кирило з Методієм коли карпатьські гори до тепер у переважній більшості називаються по волоський. А мадярські хроніки передають, що тут зовсім нікого не було лиш у Панонії жили словяне та нащадки різних племен.А болгарського королівства не було було болгарське царство до якого належали і землі нинішного закарпаття. Про царя Салана( Сімеона) до нині збереглися легенди. В нас був Лаборець але чи є підтвердження цього? Є правда про це твір Князь Лаборець. І наші села особливо гірські започатковані в більшості 13-16 століття. Правда ко хоче дискутувати та найде собі на чому. Ги дако пише русини-кельти не маючи уяви ні про одни ні про інших.

Брайтонбич 2012-06-22 / 00:07:03
Корятович 2012-06-16 / 17:33:28
Ужгородець - чому така слабенька і не підставна критика? Виходить що тези цього Ужгородського науковця співпадають точно з тим що виходить з одних з найкращих університетів у світі, Гарвардського Університету!
Потому, что вы наставили цензуру советских времён.
Во первых, ваш учёный из Гарварда - только что вышел из постдок позиции и только сейчас изучает азы науки.
Во вторых, кронику (летопись) Далимила, где святой Мефодий назван как РУТЕН (РУСИН) и во вте времена (863-885) святых Кирила и Мефодия християнин = рутен и летопись Далимила была основана на крониках болеславкой, пражской, бржевновской, опатовницкой и высшеградской (boleslavskou, pražskou, břevnovskou, opatovickou a vyšehradskou), а не на устных пересказаниях (одна бабушка сказала) как летопись Нестора. Но за то Хрещение Руси не миф а правда, но святой Мефодий - Рутен (Русин) уже миф , потому. что даже Болгарского королевства не было и нагробный камень Персияна из Киевской Руси и не с Болгарского королевства, хотя до настоящего времени некоторые територии восточной Словакии называют в народе "на Булгтарску", а не на Киевской Руси.
Историки как Любомир Белей вредят Украине как государству так, как генетики академика Лысенка.

Hungi 2012-06-16 / 20:25:14
местный 2012-06-16 / 11:21:48
"...этому нас еще в разведшколе Абвера учили..."

:))))) Дык я и не сомневался !!

( Шучу...(!))

Корятович 2012-06-16 / 17:33:28
Ужгородець - чому така слабенька і не підставна критика? Виходить що тези цього Ужгородського науковця співпадають точно з тим що виходить з одних з найкращих університетів у світі, Гарвардського Університету! Читайте в низу про безглуздні (бутафорні) теорії Магочія, місії Кирила і Методія на закарпаті.

местный 2012-06-16 / 11:21:48
2Hungi ("но у меня затаилось сомнение : вы действительно не слышали о Draag et Balk woyuodas?")
да ну где б я слышал? у меня ж в пещере совсем глухо и темно...
но чел под ником "833" записал Драга в современники и последователи Кирилла и Мефодия - просто посмотрите на годы жизни славянских просветителей и даты тех самых грамот, к которым Вы меня отсылаете :) Моя версия об астронавтах, согласитесь, гораздо более правдоподобна.

("«приём» ясен — юмором «запудрить» мозги читателям")
ну так этому нас еще в разведшколе Абвера учили /если не ошибаюсь, именно там все "наши", по Вашему мнению, и учились?/ :)

Ужгородець 2012-06-16 / 11:09:49
Примітивний і дуже поверхневий матеріал... Окрім того не досить достовірний. Сором за науковців УжНУ

Hungi 2012-06-15 / 16:26:55
Примечание : 3 нижние цитаты из Википедии ( привожу их как шутку, т.к. за научный источник её, как и вы, не воспринимаю ... )

Hungi 2012-06-15 / 16:23:24
местный 2012-06-15 / 08:12:43

“2 !ВАН ("Насправді Балиця і Драг (волоські воєводи, що привели на Закарпаття волохів) жили у ХІУ ст. Що знає будь-який історик"). 
Да ну что Вы! Они были первыми русинскими астронавтами … “

местный, я, как и многие читатели, ценю ваше чувство юмора ( даже смешно иногда ), и, при этом, «приём» ясен — юмором «запудрить» мозги читателям, но у меня затаилось сомнение : вы действительно не слышали о Draag et Balk woyuodas ?? :))) О грамотах „Nos Sigismundus..... Quod magister Georgius filius condam magistri Jakch de kusal Thezaurarius noster....contra Balk et Draag Wayuodas Comites Siculorum nostrorum...” ? О грушевском аббацтве и т.д.п. ? Всё же базируется на письменных источниках … ( Конечно же слышали …:))

Мне ещё одна шутка понравилась ( правда, не ваша) о Грушеве ( 3-й абзац снизу ) :

Свовацкий вариант : Hrušovo alebo Hrušov (ukr. a rusín. Грушово (Hrušovo), maď. Szentmihálykörtvélyes, rum. Peri) 

Венгерский вариант : Szentmihálykörtvélyes (1899-ig Körtvélyes, ukránul Грушеве (Hruseve / Hrusheve), oroszul Грушевo (Grusevo / Gruševo),szlovákul Hrušov, románul Peri)

Украинский вариант : Грушово — село в Україні. Коли козаки їхали за сіллю, то тут зупинялись під великою старою грушею, щоб втамувати голод. Тому й назвали це місце Грушовом. :)))))))))))))) Правда есть приписка — это легенда ( правда, кто её сочинил — не указывается, но можем догадаться )))

747 2012-06-15 / 10:08:33
2Брайтонбич 2012-06-15 / 02:09:12
"...летопись Нестора о хрещении Руси написано 90 лет позже..."


Ну, ви таки знахідка - повний неадекват (марсіянський астронавт, як уже здогадався про вас п.местный).
Згадувати написані невідомо ким у 14-му ст. Далімілові хроніки, де говориться про події, які нібито сталися за пів тисячоліття до того, багато що говорить про ваші аналітичні здібності.
Хоча, можливо, ви таки особисто спілкувалися з королем Борживоєм. Тоді, інша річ. Пишіть ще!

833 2012-06-15 / 09:36:04
"містному" - не забувайте для підсилення побрехеньок додавати: "і все це записано на прадавніх українських лепавих дошках щирим українцем Іваном Федоровим у Львові - центрі європейської трипільської цивілізації" :-) (бо ж до архівів, бібліотек Праги, Будапешта, Риму - вам як до Марса!)

местный 2012-06-15 / 08:12:43
2 !ВАН ("Насправді Балиця і Драг (волоські воєводи, що привели на Закарпаття волохів) жили у ХІУ ст. Що знає будь-який історик").

Да ну что Вы! Они были первыми русинскими астронавтами, и совершили полет на Марс 12 июня 436 года с подземного (в пещерах) космодрома в Зальцбурге, о чем и повествует мемориальная плита, установленная в тех же пещерах. Как Вы догадываетесь, космодром (и плита тоже) были разрушены в 1945 году, чтобы искоренить историческую память.

А то что Кирилл и Мефодий были рутенами (русинами) – так это общеизвестный факт, который не подвергает сомнению никто из серьезных ученых. Более того, после расшифровки геномов доказано, что Адам и Ева тоже были, естественно, русинами. НО: ряд ученых утверждает, что русины имеют внеземное происхождение и являются потомками марсиан, прилетевших на Землю вместе с астронавтами Балицей и Драгом.

Брайтонбич 2012-06-15 / 02:09:12
To 747
Все просто, як виїдене яйце.
Ответ: Для вас игнорантов.
Про хрещення Русі говориться в історичному літопису, до якого в істориків існує довіра. Про присутність Кирила і Мефодія на Закарпатті - лише анекдоти. До такого в істориків не може бути довіри.
Ответ: Историчный летопись Нестора о хрещении Руси написано 90 лет позже, после событий. Никаких документов или других научных доказательств нет! Но легенды восточно-славянские всегда были правдивы.
А с другой стороны ческие легенды и Ческая хроника Далимила, в котoром описано как арциепископ св. Мефодий , Рутен (Русин) хрестил ческого короля Борживоя уже не правдива потому, что русин Закарпатья и в настоящее время немцы, венгры, англичане, американцы называют РУТЕНАМИ так, ка св. Мефодия называли РУТЕНОМ.

Прохожий 2012-06-14 / 23:08:16
На первый взгляд простой врпрос п. Оксаны не так уж и прост. Как пишет Белей "...ніхто не піддає сумнівам відвідання великим слов’янським просвітителем південних районів Ук­раїни, зокрема сучасного Кримського півострова. Адже під час хозарської місії у Херсо­несі Константин відшукав мощі св. Климента, четвертого Папи Римського, якого тут близько 100 р. після Хр. стратили римляни. Чудесне віднайдення мощів св. Климента мало великий вплив як для української, так і загальнослов’янської історії: завдяки мощам св. Климента Константин та Мефодій здобувають в Римі прихильне ставлення до ідеї запровадження серед слов’ян богослужіння рідною мовою. А згодом, уже на­прикінці Х ст. український князь Володимир Великий, здобувши мечем Корсунь, пере­возить у Київ частину мощів св. Климента, які знову через півтора століття відіграли визначну роль в історії церкви в Русі-Україні..." Правда, ни о какой Руси-Украине тогда речь не шла, но вопрос в другом - откуда у Владимира информация о местонахождении захоронения св. Климента? Ведь нашел это место Кирил примерно за полтора столетия до рождения Владимира? Версия может быть и такой - среди "агитаторов" в Киеве были ученики Кирила, которые знали тайну. Им Владимир поверил, поскольку они были ближе других агитаторов по языку (все же славяне) да и находка мощей была равнозначной успешному крестовому походу. Именно поэтому он принял христианство в Херсонесе только после находки захоронения. А какое значение на Руси придавалось св. Клименту - читайте историю.
А ученики Кирила где жили? И случайно ли захоронение в Лавре Мойсея Угрина?
Историк выел бы из всего этого подтверждение стремления славян к единству.
Псевдоисторик пишет о том, что лишь отдельные предки "современных украинцев имели контакты с Моравией", не понимая, что кевские - возможно и да, но здешние - входили в состав Моравии.
Лучше бы он советовался с Пипашем...

неісторик 2012-06-14 / 22:02:40
2Оксана 2012-06-14 / 12:32:55
Цікаво, чому братам греко-католикам так муляє ця ідея, адже визнанння окрещення автохтонного населення Володимиром, який як відомо обрав візантійський обряд, так само не на їхню користь.

Пані Оксано, ви історично не зовсім точно оцінюєте давні ті події - вже з позицій дня сьогоднішнього.
Хрещення Русі св.Володимиром, як відомо,відбулося в 10 ст., а відповідне фактичне розділення християнських церков - у 11-му. Отож і не чіпляла кн. Володимира проблема вибору християнських церков (не беруться до уваги пізніші нашарування з інтерпретації відбулої події).
Кілька фактів у доповнення до сказаного. Відомо, що в 866 р. Папа Римський Адріан II (а це, зважте, IX ст.)благословив у Римі св. Кирила й Мефодія, щоб розповсюджувати слов'янські книги,а також і на ведення богослужінь слов'янською мовою. Недарма і сам Кирило був похований у Базилиці св. Климента в тому ж Римі.
А ще католицька церква проголосила св.Кирила й Мефодія покровителями Європи. Прийміть це до уваги і ніяк не зважайте на нісенітниці від 833-го.

магістр 2012-06-14 / 21:40:32
господи, як нас навчили брехати і вірити в усякі небилиці! москалів вже ніби немає, та їх дух ще довго витатиме в ідеях та головах так званих істориків-писак. писати всяку муру, не розбираючись навіть у часових історичних вимірах, видумовувати всілякі нісенітниці.схоже на краткій курс історії кпсс...

Корятович 2012-06-14 / 18:00:47
833 - а внизу, цитата Плохія ви 'розуміли те, що читаєте'??...

Корятович 2012-06-14 / 17:45:00
839 - а що, цитат ваш не акуратний? Мені все зрозуміло. Блін, що за бутафорник??.....

833 2012-06-14 / 17:31:09
А якби ви ще й розуміли те, що читаєте...

/ 8Чи оправдане "наше" русинство?
/ 35За лаштунками урочистостей хіротонії владики Ніла
/ 38Як хрестили Русь-Україну?
/ 7Мудрий душпастир
/ 4Пам’яті о.Йосипа Штилихи
/ 3Владика Ніл – єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії
/ 2Промова Глави УГКЦ на могилі Вла­­дики Івана Маргітича
/ 8Деміфологізація чи незграбна міфотворчість?
/ 21Олександр Духнович – подвижник нацiонально-визвольної боротьби українцiв Закарпаття
/ 8о. А. Пекар, ЧСВВ. Греко-католицька церква під час мадярської окупації Закарпаття (1939-1944)*
/ 4Ще раз про хрещення Русі-України
/ 73Sui iuris Мукачівської греко-католицької єпархії: примара чи надбання колоніального минулого?
/ 6Чому вдома по-чужому?
/ 4Канадський парламент оцінив діяльність митрополита Андрея Шептицького
/ 2Схиляємо голови в тихій молитві. Слово про о. Монс. Авґустина Волошина
/ 1Книжкові новинки: В Ужгороді видали Великопісний молитовник
/ 38SUI IURIS Мукачівської греко-католицької єпархії,
/ 5Лист
/ 4Світлій пам'яті пастиря
/ 4Хто ініціював непристойну бійку за місце глави УПЦ МП?
/ 27Інцидент, що межує із вандалізмом. І не тільки…
/ 30Спілка імені Маргітича звернулася до владики Мілана і Папи Бенедикта ХVІ
/ 242В Ужгороді вшанували пам’ять владики Маргітича та прийняли звернення проти «русинської церкви»
/ 4В Ужгороді вшанують пам’ять єпископа Івана Маргітича
/ 4УГКЦ: від митрополії до патріархату
» Всі записи