Закарпатська греко-католицька спілка імені Івана Маргітича

Закарпатська греко-католицька спілка імені владики Івана Маргітича є закарпатською обласною громадською організацією, яка діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

СТАТУТ
греко-католицької спілки імені владики Івана Маргітича


1. Загальні положення

Закарпатська греко-католицька спілка імені владики Івана Маргітича (далі – Спілка) є закарпатською обласною громадською організацією, яка діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

Мета та завдання організації:

– возз’єднання Мукачівської греко-католицької єпархії із Українською Греко-Католицькою Церквою, із перспективою перетворення її в Український Греко-Католицький Патріархат;
– популяризація української духовної культури, сприяння утвердженню вико¬ри¬стання української мови як під час Богослужінь, так і у всіх інших сферах діяльності Мукачівської греко-католицької єпархії;
– наукова, освітня, просвітницька та виховна робота, пропагування та поширення духовності, християнських цінностей, моралі, національних традицій, здорового способу життя.

2. Форми діяльності Спілки

Для виконання статутних завдань організовуються зустрічі, конференції, семінари, ви¬ставки та інші заходи, видається і розповсюджується література, здійснюється науково-дослідницька робота. Спілка співпрацює із Мукачівською греко-католицькою єпархією, її деканатами, парафіями, іншими релігійними установами та організаціями, взаємодіє з органами влади, підприємствами, товариствами, об’єднаннями громадян, здійснює зв’язки із греко-католицькими та іншими організаціями за кордоном;

3. Участь у Спілці

Члени Спілки поділяються на індивідуальних та колективних.  
Індивідуальним членом Спілки може стати кожен громадянин України, який визнає Ста¬тут, поділяє його мету і завдання та своєю діяльністю сприяє їх втіленню. Колективними членами можуть бути греко-католицькі парафії, трудові колективи недержавних уста¬нов, підприємств, громадські об’єднання.

Прийом у індивідуальні члени здійснюється у осередках, на підставі заяв кандидатів, у колективні – Радою Спілки, на підставі заяви про вступ, ухваленої керівним органом  заявника.

Члени Спілки мають право брати участь у всіх її заходах, отримувати інформацію про її діяльність, бути обраним до керівних органів, вільно виходити з спілки.

Члени Спілки зобов’язані дотримуватися Статуту, утримуватися від дій, що наносять їй шкоду.

Індивідуальні члени Спілки мають членські квитки, колективні – свідоцтва.
Вибуття із членства наступає у випадках:

 - подання заяви про добровільний вихід;
 - виключення за ухвалою керівних органів Спілки за порушення Статутних вимог.

4. Організаційна структура та керівні органи

Структуру Спілки складають первинні осередки, районні (міськрайонні) організації. Най¬вищим органом осередків є загальні збори, районних (міськрайонних) організацій та Спіл¬ки загалом – конференції. Колективні члени обласного рівня входять до обласної структури Спілки, районного та місцевого – до районних організацій і осередків відповідно.

Збори осередків, як правило, відбуваються не рідше одного разу на квартал, звітно-виборні – кожні два роки. Збори обирають голову, секретаря, скарбника, приймають інші рішення що відповідають реалізації мети Спілки на місцях.
Конференції (збори) районних (міськрайонних) організацій скликаються не рідше одного разу на два роки, обирають голову, його заступників, Раду, Контрольно-ревізійну та, за необхідністю, –  Етичну комісії, обирають делегатів на обласну конференцію, приймають Ухвали, інші рішення, що відповідають Статуту та реалізації мети Спілки у районах.

Обласні конференції (збори) скликаються не рідше одного разу у чотири роки, приймають чи змінюють Статут, обирають голову, його заступників, Раду, Правління, Контрольно-ревізійну та Етичну комісії, приймають Ухвали, інші рішення, що відповідають Ста¬туту та реалізації мети Спілки. Квоти делегатів на конференції від районних (міськрайонних) організацій та колективних членів визначаються Радою Спілки.

Збори, конференції правочинні у випадку присутності не менше половини членів чи делегатів. Рішення зборів, конференцій приймаються більшістю голосів.
У період між конференціями та зборами, керівним органом Спілки є Рада на чолі із головою. Це ж стосується районних (міськрайонних) організацій. Засідання Ради відбуваються не рідше одного разу у півріччя. У період між засіданнями Ради, постійно-діючим керівним органом є Правління. Для організації поточної діяльності Рада може утворювати виконавчий орган – Управу та комісії.

Контрольно-ревізійна комісія здійснює нагляд за використанням майна та рухом коштів організації. Ухвали Ради приймаються простою більшістю голосів. Не рідше ніж у визначені Статутом строки Рада скликає конференції. У випадку не виконання цього положення, право ініціювати таке має будь-яка районна (міськрайонна) організація Спілки.

5. Кошти та майно

Спілка, на правах колективного власника, може володіти коштами та майном. Кош¬ти та майно Спілки складаються з доходів від видавничої, лекційної, господарської діяльності, добровільних членських внесків та благодійних пожертвувань. Кошти та майно використовуються для реалізації статутних завдань, благодійних заходів, матеріальної винагороди членам за проведену роботу та на соціальну допомогу.
З метою виконання статутних завдань Спілка може створювати фонди, засновувати ЗМІ, а також господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових установ і підприємств, у порядку встановленому законодавством.
Спілка та її структури ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звіт¬ність у встановленому законом порядку.   

6. Правовий статус

Спілка, а також її районні організації є юридичними особами, мають печатку, штамп, бланки, поточні рахунки у комерційних банках.

Спілка може мати свою атрибутику, а також відзнаки, якими нагороджуються її чле¬ни за активну діяльність, що затверджуються конференцією.

Спілка, її структури не несуть майнової відповідальності одна до одної.
Спілка може бути ліквідована чи реорганізована за рішенням обласної конференції, яка вирішує питання про її майно та кошти у відповідності з чинним законодавством. Ліквідація Спілки може бути здійснена на підставі рішення суду.

Місце перебування керівного органу – Ради Спілки:
88000, Ужгород, пл. В. Ґренджі-Донського, 3.

Громадські організації: ЗАПИСИ

17:29

/ 8
Чи оправдане "наше" русинство?

21:45

/ 35
За лаштунками урочистостей хіротонії владики Ніла

14:28

/ 38
Як хрестили Русь-Україну?

14:52

/ 7
Мудрий душпастир

19:28

/ 4
Пам’яті о.Йосипа Штилихи

18:45

/ 3
Владика Ніл – єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії

11:59

/ 2
Промова Глави УГКЦ на могилі Вла­­дики Івана Маргітича

20:45

/ 8
Деміфологізація чи незграбна міфотворчість?

13:25

/ 21
Олександр Духнович – подвижник нацiонально-визвольної боротьби українцiв Закарпаття

00:35

/ 8
о. А. Пекар, ЧСВВ. Греко-католицька церква під час мадярської окупації Закарпаття (1939-1944)*

00:29

/ 4
Ще раз про хрещення Русі-України

00:20

/ 73
Sui iuris Мукачівської греко-католицької єпархії: примара чи надбання колоніального минулого?

01:28

/ 6
Чому вдома по-чужому?

01:16

/ 56
Мiфи i реальнiсть про перебування св. Кирила на теренах сучасної України

01:09

/ 4
Канадський парламент оцінив діяльність митрополита Андрея Шептицького

01:01

/ 2
Схиляємо голови в тихій молитві. Слово про о. Монс. Авґустина Волошина

00:49

/ 1
Книжкові новинки: В Ужгороді видали Великопісний молитовник

01:54

/ 38
SUI IURIS Мукачівської греко-католицької єпархії,

01:45

/ 5
Лист

01:40

/ 4
Світлій пам'яті пастиря

Сторінка 1 з 2

1 2