Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. І.

"Свято наближається!" – сказано у відомому рекламному ролику. У нашому випадку, правда, до нього ще цілих п'ять місяців. Час, отже, терпить. Тож почнемо поволі-воленьки...

Передісторія. 1983-1993

Коріння, звична річ, сягає сивої давнини. Ще принаймні одне десятиліття можна собі приплюсувати. А саме – року десь 1983-го, уже маючи в кишені диплом філолога, спромігся я на 16-міліметрову кінокамеру «Красногорськ-3» (профінансовано дружиною з "виручки" за "Шоровий танець", або ж "Меньосонь") та друкарську машинку "Ортех". І хоч думав більше про кіно, все ж випустив у світ першу самвидавну поетичну збірку "Дні" (ачей у трьох примірниках!). Збірка згодом була "перевидана" у київському видавництві ЦК ВЛКСМУ "Молодь" (редакторів змінилося за той час кілька, і вибудовується такий ряд: Микола Рябчук (посередник), Ігор Римарук, Василь Герасим’юк, Іван Малкович, Олександр Бригинець). Тим часом я набував досвіду роботи з видавництвом, а на момент виходу збірки вже й сам працював у "Карпатах" – державному видавництві (інакших тоді не було), що опікувалося закарпатською, івано-франківською та чернівецькою літературно-мистецькою, науково-освітньою та партійно-господарською братією (прийнятий на посаду коректора за протекцією Петра Часта).

Петро Часто, Леонід Годований, Дмитро Федака – висококласні видавничі редактори, інтелектуали-«підпільники», яким я дуже й дуже багато чим завдячую. І, звичайно, Петрові Скунцю, Іванові Чендею, Олексі Мишаничу – людям, що добре знали видавничу «кухню» й мене на ній причастили. Саме Олекса Мишанич на зісіданні редакційної ради наполяг на тому, щоб книгою прози Юрія Станинця започаткувати нову видавничу серію «Народна бібліотека», і щоб я виступав у цьому проекті не лише як редактор-упорядник-коментатор, але і як автор передмови. Вишколював він мене і в процесі видання «Творів» Василя Ґренджі-Донського. Маючи таких патронів, почувався я досить упевнено, накреслював серйозні творчі плани, домагався їх включення у плани видавничі (що було не так просто) і щось із того виходило.

Отже:

   

 

 

Станинець Юрій Іванович.
Юра Чорний: Повість, оповідання / Упоряд., вст. ст., приміт., словник І. М. Ребрика; Худож. Н. С. Пономаренко. – Ужгород: Карпати, 1991. – 258 с.

ISBN 5-7757-0433-9.

Ім’я Юрія Івановича Станинця (нар. 1906 р.) сьо­годні маловідоме читачеві. Він творив у 20-30-і та на початку 40-х років. Його твори – со­ці­аль­но злобо­денні, художньо довершені. За ра­дян­­ських часів окремою книгою виходять впер­ше.

 

 

Гренджа-Донський В. С.
Твори / Редкол.: В. І. Данканич, П. К. Доб­рян­ський, К. Г. Зозуляк та ін.; упоряд., вступ. ст. та приміт. О. В. Мишанича; редактор І. Ре­б­рик. – Ужгород: Карпати, 1991. – 605 с, іл., пор­тр. (Б-ка «Карпати»).

ISBN 5-7757-0240-9

Найповніше за радянських часів видання за­бутого ук­раїнського письменника – поета, про­заїка, драматурга. Василь Степанович Грен­джа-Дон­ський – зачинатель і основоположник нової ук­раїнської літератури на Закарпатті. Він пер­шим розпо­чав писати твори українською літе­ра­тур­ною мовою, першим в художній літературі краю широко пропагував ідею возз’єд­нання ук­ра­їнських земель.

 

    

 

Скунць Петро Миколайович.
Спитай себе: Поезії /Художнє оформлення На­дії Пономаренко; редактор Іван Ребрик. – Уж­го­род: Карпати, 1992. — 206 с: іл.

ISBN 5-7757-0370-7

Нову збірку відомого українського поета із За­карпаття склали поема «Розп­’яття», від­дру­ко­ва­ний тираж якої бу­ло пущено під ніж 1971 ро­ку, прозово-поетичне есе «Відпустка у природу, або На пошуки себе самого» та вірші різних літ як гостро-соціального, так і притишено-філо­соф­сь­кого та ліричного звучання.

 

 

Федак Василь Васильвич.
Закарпаття у спортивному вимірі /Літе­ра­турний запис та редакція Івана Ребрика; ху­дож­нє оформлення Золтана Піцура. – Ужгород: Кар­пати, 1993 [тираж – 1994]. – 148 с.: 32 л. іл.

ISBN-5-7757-0I99-2

У книзі підсумовано шістдесятирічну діяль­ність автора на терені куль­тур­но-спорітивного ру­ху Закарпаття. Багате фактографічно і ши­ро­ко ілю­стро­ван­е видання розкриває перед чи­та­чем історію станов­лення та розвитку різ­них ви­дів спорту упродовж двох останніх сто­літь.

Видання здійснене на замовлення та кошти За­карпатської обласної ради спор­тивного това­рист­ва профспілок «Україна». (Голова Владислав Куш­нірчук).

 

Робота над повищими виданнями дарувала можливість тіснішого спілкування з авторами. Цьому ціни нема. До речі, тут починалася моя Карпатська Україна. Ґренджа-Донський (Олекса Мишанич), Станинець, Федак давали те, чого на той час ніде не можна було вичитати.

А ще – осягнення процесу матеріалізації ідеї. О, тут я мушу завдячити Леонідові Годованому й Наталці Яремчук, Віталію Томашевському, Михайлині Черкашиній, Іванові Гриценку, художникам Миколі Дем'яну й Надії Пономаренко і т. д., і т. д.

У тематичному плані видавництва "Карпати" появилися "мої" позиції: Петро Мідянка "Осередок", Василь Горват "Великий похід", Сергій Степа "Не сьогодні...", Лідія Повх "Біла хатка на горбку". Усі прорецензовані - відповідно Миколою Рябчуком, Олександром Тесленком, Григорієм Штонем та Іваном Малковичем. Була ще проза Джека Лондона у перекладі Юрія Ажнюка, якій, на відміну від решти, пощастило побачити світ у серії "Шкільна бібліотека". Але...

Коли вже можна було формувати нормальні видавничі плани, почалися великі проблеми: дифіцит, інфляція, банкрутства тощо. 

А разом з тим - настав час приватної ініціативи. Книжку можна видати поза державним видавництвом або ж і в ньому за приватні кошти. Почали з малого: викупили "серединку" "Карпатського краю" й опублікували маленьку антологію поезії русинів-українців Войводини (Югославія), а через світлої пам'яті Володимира Малеша у його приватній фірмі "Ріка" - книжечку спогадів Франтішека Тіхого про Ужгород початку століття, якою започаткували серію "До джерел":

 

 

Факля на витре: Мала поетична антологія ру­синів у Югославії /Упорядкування та пе­ред­мо­ва Л. Белея та І. Ребрика; на замовлення куль­ту­рологічного осередку (Л. Белей, В. Горват, П. Мі­дянка, І. Ребрик, П. Ходанич) м. Ужгород. – По­личка «Карпатського краю» (вкладка до га­зети), 1991. – 4 с.

До антології увійшли поезії Г. Костельника, М. Ковача, М. Стрибера, Г. Надя, М. М. Кочиша, М. Колошняї, Д. Латяка, Д. Папгаргаї, Ю. Та­ма­ша, М. Рамача, Н. Канюх, Н. Дудаш, В. Га­рян­с­кі, Н. Ляхович, М. Шанти, З. Няраді.

 

Тіхий Франтішек 
Ужгород 1923: Спогади /Переклад з чеської Ла­риси Мольнар; передмова Любомира Белея; ре­дактор Іван Ребрик. – Серія «До джерел» – Ч. 1. – Ужгород: Фірма «Ріка», 1992. – 48 с.

«Ужгород 1923» – досі невідома праця Ф. Ті­хо­го. Її зберігає в рукописі визначний бра­ти­слав­сь­кий україніст Михайло Мольнар, на прохання яко­го Ф. Тіхий і написав ці спогади незадовго до смер­ті. Опублікувати їх планувалося в одному з то­мів «Наукового збірника Музею української куль­тури у Свиднику». Однак, після віроломного при­душення празької весни про публікацію годі бу­л­о думати.

 

Далі – більше. До нас поверталася наша минувшина. Вона без перебільшення штовхала до Чину. Зореслав, Ірлявський, Колос, Ґренджа-Донський, Станинець, Потушняк... Маланюк, Самчук, Олесь, Ольжич, Теліга, Гординський, Пачовський... Бірчак, Шандор, Пап-Пугач, Химинець... Довгович, Духнович, Базилович, Лучкай...

Упорядкована й підготована до друку антологія поезії "Моя Карпатська Україно..." мала вийти у видавництві "Карпати". Справа затягалася, виникали нові й нові неподоланні перешкоди. В одній з розмов з о. Іваном Марґітичем я згадав про це. При згадці Зореслава владика надзвичайно пожвавився й поринув у спогади. Це ж його вихователь з духовної семінарії. З пам'яті декламував "Ні, не Москва, не Лєнінґрад, ні - не совєт, а Україна...". Наша бесіда відбувалася вдома у єпископа в суботу, а вже в понеділок він з відповідною сумою грошей був у мене в редакційному кабінеті. Вірники села протягом неділі зібрали кошти на видання.

І ті кошти на малому не зникли у видавничій прірві. Може десь через місяць я відчув таку небезпеку й заледве видобув людські гроші з видавничої казни. Я не знаю, наскільки цей сюжет писався відповідними службами, лише в той час вони ще досить чіпко "патронували" становлення "молодої й незалежної". Таким чином антологія побачила світ в МП "Бокор" при друкарні "Закарпаття" і стала справжньою подією. 

Щось нового з нами все ж творилося. Молодий депутат Верховної ради України підприємець Віктор Бедь заснував юридично-виробничо-торговельну фірму "Срібна Земля". До її назви якоюсь мірою причетний і я. Поставала однойменна газета, яку творили кращі з кращих молоді закарпатські журналісти: Василь Ільницький, Віталій Ящищак, Василь Комарницький, Олесь Ладижець, Олег Диба і дальші, створювався видавничий відділ, ніби під мене. Я звільнився з "Карпат" і перейшов у "Срібну землю", вірячи, що це "земля обіцяна" українського державотворення.

 

  

 

Моя Карпатська Україно: Поетична ан­то­ло­гія / Упорядкування та післяслово Івана Реб­ри­ка. – Ужгород: МП «Бокор», 1992. – 210 с.

ISBN 5-87116-006-9

Незгасній і незгасимій пам’яті щасливих і тра­­гічних днів Вознесіння національного духу на Карпатській Україні в роках 1938-1939, світлій па­м’яті національного подвижника і народного про­відника Президента Карпатської України о. Ав­густина Волошина, довічній славі творців і обо­рон­ців Карпатської України, трагічно полег­лим, усопшим і сущим патріотам України із щи­рими мо­литвами та доземним поклоном на січови­ць­ких могилах присвячується це видання, здій­сне­не на замовлення і кошти греко-католицької гро­ма­ди села Боржавського та єпископа Івана Мар­ґі­тича.  

В антології представлена поезія Юлія Бор­шо­ша-Кум’ятського, Святослава Гординського, Ва­силя Ґренджі-Донського, Зореслава (С. Са­бо­ла), Івана Ірлявського (І. Рошка), Івана Колоса (І. Ко­шана), Федора Моґіша, Олега Ольжича (Олега Кан­диби), Олександра Олеся (Олександра Кан­ди­би), Василя Пачовського, Олени Теліги та Спи­ри­до­на Черкасенка

 

Ґренджа-Донська Зірка
«Ми є лишень короткі епізоди…»: Життя і твор­чість Василя Ґренджі-Донського / Головний і відповідальний редактор Іван Ребрик. – Серія «До джерел». – Ч. 3. – Ужгород: ЮВТФ «Срібна Зем­ля», 1993. – 88 с.

Те, що зробив Ґренджа-Донський як пись­мен­­­ник на Закарпатті, назавжди залишиться не­від’­ємною частиною культурного надбання за­кар­патських українців. Ім’я Ґренджі-Донського так само нерозривно пов'язане з історією но­віт­ньої української літератури на Закарпатті, як ім’я Івана Котляревського з початками новітньої ук­раїнської літератури в центральних та східних об­ластях України, Маркіяна Шаш­ке­ви­ча – в Га­ли­чині, Юрія Федьковича – на Бу­ко­вині. Автор до­слідження життєвого і творчого шляху Василя Ґрен­джі-Донського – дочка письменника Зірка, яка проживає у США. В останнє десятиліття її зусиллями здійснено дванадцятитомне видання творчої спадщини батька (Видання Карпатського Союзу, Вашінгтон, 1981-1992), готується тринад­цятий том. Пропонована праця вводить читача у склад­ний і багатогранний світ неспокійної творчої натури, невтомого на­ціо­наль­но-культурного по­движника. Мовно-стилістичні особливості автор­ського ори­гіналу збережено.

 

   

Дорошенко Дмитро
Угорська Україна /Передмова Любомира Бе­лея; художнє оформлення Бог­дана Тома­шев­сь­ко­го, редактор Іван Ребрик. – Серія «До джерел». – Ужгород: «Сріб­на Земля», 1992. – 60 с.

 

Історична праця Дмитра Дорошенка займає особ­ливе місце не тільки в науковій спадщині вче­ного, але і в українській історіографії. Це од­не із перших ґрунтовних досліджень історичної долі закарпатських українців від найдавніших ча­­сів до 1919 року. 

 

Невідомий Олександр Духнович.
Ю. Ба­ча. Шлях Олек­сан­д­ра Духновича; Д. Да­ни­люк. «Затаїти правду не сміючи...» / Головний і відповідальний редактор Іван Ребрик. – Серія «До джерел». – Ч.4. – Ужгород: ЮВТФ «Срібна Зем­ля»,  1993. – 60 с.

Пропоновані праці покликані розкрити перед чи­тачем ма­ло або і зовсім невідомі сторінки діяль­ності Олександра Духновича (1803-1865). Серед тих, хто в поті чола трудився на ниві на­ціонально-культурного відродження, будив на­ціо­нальну свідомість закарпатських русинів-ук­раїн­ців, плекав ідею слов'янської єдності, могут­ньою постаттю возвеличується ім'я Олександра Дух­новича (1803-1865). Пропоновані праці ві­до­мо­го українського письменника і вченого з Пряшева Юрія Бачі та ужгородського історика Дмитра Да­ни­люка покликані розкрити перед читачем мало або і зовсім невідомі сторінки діяльності Будителя.

 

Ще одне важливе видання побачило світ у "Срібній землі" за моєї участі. Це книга літературознавчих праць Олекси Мишанича "Карпати нас не розлучать".  

Мишанич Олекса Васильович
Карпати нас не розлучать: Літературно-кри­тич­ні статті і дослідження /Головний і від­по­ві­даль­ний редактор Іван Ребрик; художнє офор­м­лен­ня Миколи Дем’яна. – Серія «До джерел». – Ч. 5. – ЮВТФ «Срібна Зем­ля», 1993. – 284 с.

До книжки увійшли літературно-критичні на­риси, статті і виступи на наукових кон­фе­рен­ці­ях відомого літературознавця, лауреата Дер­жав­ної премії Ук­раїни Ім.Т.Г.Шевченка, доктора фі­лологічних наук О.Мишанича. У них висвіт­лю­єть­ся процес станов­лення нової української лі­те­ра­тури па Закарпатті, акцентується її загально­ук­раїнський контекст. Автор гостро полемізує з ідео­логією новітнього «карпаторусинства», по­ка­зує її наукову неспроможність і анти­історичний ха­рактер.

 

На час виходу цієї книги ми з братом Михайлом працювали над статутом Малого приватного підприємства "Ґражда". Було літо 1993 року...

21 квітня 2013р.

Теги: Ґражда

Коментарі

Слов’янин 2013-04-22 / 00:20:07
Суспільно корисна робота завжди заслуговує на подяку, а по-нашому - калап долу

.Наталія Гайдур 2013-04-21 / 19:30:49
Велике спасибі Вам , Іване Михайловичу ,і вашій команді,а також Наталії Йосипівні за велику-титанічну працю і за вашу сподвижницьку діяльність. Завдяки вам ми знаємо про Духновича,Довговича,Зореслава,Станинця,Скунця,Сливку і..........Низький Вам уклін і найщиріші вітання з нагоди вашого ювілею

Кришеник 2013-04-21 / 16:39:55
Сказати би чесно, яка ж то є велика робота - вивести в світ хоча б одну гарну книжку. Затерте порівняння, але ж кожна книжка - наче дитина. І ось із тими діточка проминуло майже двадцять років. Їх зродилися сотні - тих з душею і любов'ю творених книжок. Мабуть, що не вдасться всіх їх тепер і згадати, пане редакторе. Від мене ж тобі, Іване, добрі привітання. Тримайся в здоров'ї та силі, роби свою справу, як тільки ти умієш. Ті ж самі побажання всьому твоєму дружньому колективу. Бо як же без вас.

Правдонька 2013-04-21 / 15:34:25


Анонімний тролінг. Коментар видалено. Адмін


Ребрик 2013-04-21 / 14:45:54
Якщо Читачеві ліпше любиться лисої, то най буде і так. Не такий великий часовий відтинок якимось чином спричинився до того, що я і трохи посивів, і трохи полисів. Те саме бачу на своїх колєґах. Що тут скажеш? Старіємо...
А таке, ніби вчора те все було...

ужгородець 2013-04-21 / 14:15:22
До читача

Аж ся шось не любить а любиш посміятися, іди читай "Кракаділ".

Пане Іване, калап долу за подвижницьку роботу, що її робите довгі роки.

читач 2013-04-21 / 14:00:21
Пане Іване, за вашими словами, сива давнина - це 20-30 років. Насмішили.


Іван Ребрик
Публікації:
Найпотужніше в українському світі слово на вшанування Володимира Гнатюка
Зарваниця. Пам’ять єдиної неподіленої Церкви першого тисячоліття
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. XIV. Володимир Гнатюк
/ 1Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки.XIII
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІІ
Україна вітає Миколу Мушинку
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІ
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. X. Сторіччя Українського Вільного Університету
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. IX. Іван Іванець
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. VIII. Іван Панькевич
/ 6Возз’єднати...
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
» Всі записи