Закарпатський угорський інститут підозрюють у фальшуванні даних для Міносвіти

У соцмережах активно обговорюють інформацію щодо невідповідності професорсько-викладацького складу рівню підготовки магістрів відповідно до норм Міністерства освіти й науки України.

Закарпатський угорський інститут підозрюють у фальшуванні даних для Міносвіти

Останні публікації в закарпатських регіональних ЗМІ, у тому числі й угорськомовних медіа, викликали неабиякий резонанс та показали незаконні махінації керівництва Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ щодо отримання права на підготовку магістрів.

Днями, на сторінці «Kárpátalja hangja» у соціальній мережі Фейсбук було  оприлюднено інформацію, що поглиблює і деталізує зазначену тему.

Зокрема, здійснено порівняльний аналіз даних щодо кількісного та якісного кадрового забезпечення магістерської підготовки фахівців у ЗУІ, якими оперували експертні комісії МОН України, з фактичними даними задіяних в освітньому процесі викладачів на підставі розкладів занять інституту за 2019 рік.

Результати цього аналізу дають змогу стверджувати, що кадрове забезпечення освітнього процесу по підготовці магістрів у берегівському виші не відповідає передбаченим законодавством ліцензійним вимогам, а експертні висновки про підсумки акредитаційних експертиз, принаймні в цьому відношенні, є сфальсифікованими.

Згідно з українським законодавством, а точніше з п.29 Ліцензійних умов, провадження освітньої діяльності, «група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі закладу освіти, де здійснюється підготовка за спеціальністю, повинна складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі».

При цьому склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам:

  • частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, і становить не менше 20 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення для рівня молодшого бакалавра (до 1 вересня 2019 р. з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію), 50 відсотків - бакалавра, 60 відсотків - магістра, доктора філософії;

  • частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше 10 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення для рівня бакалавра, 20 відсотків - магістра, 30 відсотків - доктора філософії/доктора мистецтва.» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF).

На тлі цих вимог ситуація з кадровим забезпеченням викладання, зокрема щодо підготовки магістрів,  в Закарпатському угорському інституті виглядає просто катастрофічно.

Так, згідно з експертними висновками комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.010101 “Дошкільна освіта” в ЗУІ за 2018 рік (висновки про підготовку магістрів у публічному доступі взагалі відсутні), загальна чисельність викладачів, які забезпечують вказаний навчальний процес, сягає 27 осіб, з яких 23 є штатними, 4 — сумісники, з них докторів наук 3 особи (10,5 %), а кандидатів наук — 9 осіб  (33,5%). Однак, насправді, якщо проаналізувати розклад занять інституту за 2019 рік, виявиться, що студентів навчають всього 11 викладачів, з них тільки 2 — професори-сумісники та 2 кандидати наук (тут і надалі під такими розумітимуться і “доктори філософії “, тобто ті, хто має міжнародний науковий ступінь PhD).

По спеціальності 035 “Філологія (мова і література угорська)” у висновках експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми з підготовки магістрів за 2019 рік вказано, що “загальна чисельність кафедри філогогії, які забезпечують освітній процес зі спеціальності ... складає 38 осіб, з яких 38 штатних. Докторів наук — 3, з них 3 штатних, кандидатів наук — 21, з них 21 штатна, що відповідає чинним вимогам”. Якщо вивчити розклад занять, то виявиться, що до навчання студентів по даній спеціальності задіяно всього 14 викладачів, серед них професорів нема взагалі, а кандидатів наук всього 6. Слід зазначити, що згадка про “38 викладачів кафедри філології” в експертному висновку взагалі з точки зору законодавчих вимог є некоректною, адже закон чітко вимагає визначення саме “групи забезпечення” даної конкретної спеціальності, а не загальну кількість кафедральних співробітників, серед яких є не тільки угорські, але і українські та англійські філологи, які до викладання по спеціальності “угорська філологія” не мають ніякого стосунку.

Що цікаво, цей же трюк був використаний при складанні висновків експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми з підготовки магістрів по спеціальності  “Філологія (українська мова та література)”. У документі знову вказано, що “загальна чисельність викладачів кафедри філології з ОПП “Філологія (українська мова та література” ... становить 38 осіб, із яких 38 штатних. Докторів наук - 3, з них 3 штатних, кандидатів наук — 21, із них 21 штатний, що відповідає чинним вимогам ...” А насправді, згідно з розкладом занять, українських філологів на рівні магістра готує всього 8 викладачів, з яких всього один професор-сумісник (доктор наук) з Києва та 5 кандидатів наук.

По спеціальності Біологія в довідці за 2019 рік  про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вказано, що у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці 2-го, якісний склад науково-педагогічних працівників, залучених до забезпечення освітнього процесу, включає “17 працівників, з них 5 докторів наук, професорів 29,4%, 12 кандидатів наук, доцентів — 70,6%.” Однак, якщо взяти за основу розклад занять вишу, то виявляється, що до підготовки студентів залучено всього 13 викладачів, серед яких справді є два професора, але обидва вони — сумісники з Угорщини. А кандидатів наук серед них всього сім.

Приблизно така сама ситуація і по підготовці магістрів-математиків. В експертних висновках акредитаційної експертизи підготовки магістрів з спеціальності “8.04020101 Математика” зазначається, що науково-педагогічних працівників інституту, які забезпечують навчальний процес з вказаної спеціальності, всього 16, з них 14 штатних та 2 сумісники, 2 особи є доктори наук, а 5 — кандидати наук. Якщо вивчити розклад занять, то серед семи загалом задіяних викладачів справді можна знайти двох докторів наук. Це два професора-сумісники з Ужгорода та Львова. Однак ніяких штатних професорів-математиків до навчального процесу не залучено. Та й кандидатів наук у розкладі можна віднайти всього двох.

Ще гірша ситуація на кафедрі історії та суспільних наук ЗУІ. У висновках 2019 року експертної комісії МОН України “про підсумки освітньо-професійної програми Історія та археологія підготовки магістрів з  спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки” стверджується, що “на момент перевірки встановлено, що загальна чисельність викладачів, які забезпечують навчально-виховний процес ... складає  - 19 науково-педагогічних викладачів, з них 17 штатних, докторів наук 3 осіб, з них 2 штатний, 1 за сумісництвом; кандидатів наук 11 осіб, з них штатних — 10, за сумісництвом — 1, педагогічних — всього 5, з них 5 штатних” (в цитаті, як і при цитуванні вище, збережено оригінальні орфографію та стилістику документу). Насправді, якщо вивчити розклад занять по підготовці магістрів-істориків, то виявляється, що професорів і докторів наук серед реально залучених до викладання нема взагалі, а з всього 13 згаданих в розкладі працівників тільки семеро мають науковий ступінь кандидата наук (хоча навіть вони не всі історики — серед них є юристи, фольклористи тощо).

Узагальнюючи вищезгадану інформацію, мабуть, варто виділити один важливий момент — серед  викладачів ЗУІ, які готують магістрів, нема жодного штатного професора. Більше того — відомо, що навіть штатних дипломованих доцентів на весь виш всього три.

Кожен може самостійно перевірити викладену інформацію на сайті інституту за посиланнями http://kmf.uz.ua/uk/strukturni-pidrozdily/ (тут можна знайти висновки акредитаційних комісій) та http://www.kmf.uz.ua/orarend/ (розклад занять).

Які висновки можна зробити з результатів цього досить нескладного порівняльного аналізу, який, до того ж, охоплює тільки один невеликий сегмент навчального процесу в берегівському угорськомовному виші?

Беззаперечним є те, що всі вищезгадані висновки експертних комісій МОН України, в частині, що стосується груп забезпечення освітнього процесу, не мають відношення до реального стану речей. Керівництво ЗУІ можливо, сфальшувало дані, а члени комісій своїми довідками легітимізували недостовірні дані.  

Безумовним є те, що рівень викладання в ЗУІ ніяким чином не відповідає нормам, передбаченим чинним  українським законодавством, що виш не виконує вищезгадані ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Тому, принаймні в частині підготовки магістрів, керівники інституту вводять в оману всіх. Студентів, яких готують, державні органи і науково-педагогічну спільноту України, та навіть державне керівництво сусідньої Угорщини, яка щедро і практично безконтрольно спонсорує унікальну для краю «alma mater» угорськомовної вищої освіти Закарпаття.
 

ДО ТЕМИ:

Викладачі угорського інституту в Берегові, завдяки яким виш отримує акредитацію, постійно проживають в Угорщині чи зовсім не викладають

Фінансові афери, фіктивні дипломи та педофілія: найгучніші скандали за участі лідерів Товариства угорської культури Закарпаття

Посол Угорщини Іштван Ійдярто: Ми будемо блокувати Раду Україна-НАТО і далі

25 грудня 2019р.

Теги: інститут, магістр, Берегово

Коментарі

Gabor 2020-01-10 / 17:35:11
Для мене з усього вище прочитаного найголовне -- це відповідь на просте запитання : А чи є в Угорщині україномовний аналог Закарпатському Угорському Інституту, у якому українська програма викладання ? Звісно, що відповідь буде негативна -- "Ні!"... От вам і всі пусті перипетії довкола звісно кому односторонньо потрібного навчального закладу і його майбутніх випускників, вивчених за кошт України, яка аж занадто добра і толерантна до постійно щось вимагаючої від неї Угорщини...

Макс 2019-12-31 / 12:38:12
Маразм

май русин 2019-12-30 / 23:14:28
Не твоє діло, де ня тримлют. Позирай за собов, де тримлют тебе.

Виучили тя на мадярського песика, котрий тявкать на вшиткоє украйинскоє, ги збісний.

Вмісто кусати за п'яти, поспробуй думати свойов копоньов: раз спознавати буквИ в текстови, пак складати речення, а ищи пак розуміти, што тобі повіли. А вже дале - отвічати по существу.

Може пак челять тя за чоловіка приймати зачне :)

Макс 2019-12-30 / 07:43:58
Но туй є щи один super ошколований неуч тебе у школі діалект учили?Блокують та держат уд себе далеко таких ги ти

май русин 2019-12-30 / 00:56:17
Максе, ковдуше неошколований, кіби'сь ся, неборе, учив у школі, то би'сь знав, ош там учат грамотности, а не любови вадь нелюбови до Модьорорсаґу.
А ти прогульовав, а тому не виучив'ись ані літературної мови, ані діалекту - бесідуєш туй "язичієм", замішаним на московщині.

А ненависть до мадярів нам, нам, русинам, украйинцям Закарпаття, майліпше скіпить сам Будапешт, котрий паскудить на Закарпаттьови, блокірує нашоє членство в НАТО і цілює в гузицю Путіна.

Макс 2019-12-29 / 20:01:25
Ну ти точно неборе мімо школи ходив бо таку ненависть до угорців у школі не учать.і тикати це тебе в якій школі вчили

сорри 2019-12-29 / 17:20:51
"Закарпатець" - то виправдання для неграмотності? Тисячі закарпатців, які вчилися в школі, а не прогулювали уроки, як ти, чудово володіють і літературним варіантом української мови, і її закарпатським діалектом.

І лише неуки, через власну неошколованість, почуваються окремішніми і, за 30 срібляників, реалізовуються в сепаратизмі.

Макс 2019-12-29 / 09:21:47
Ну і тикати це де так навчають ви би ліпше про нашу освіту писали

Макс 2019-12-29 / 07:20:32
Цей бруд уже раз виливався на ЗУІ від журналістів Зік а тепер перекладено і виставлено в угорських змі тіпа їх написав старий студент стиль і позор

Макс 2019-12-29 / 07:11:17
Ну може ви і заздрите або я закарпатець то мені ся види ош завідуєте

Максу 2019-12-29 / 02:49:37
Ти в одному коротесенькому реченні зробив 7 (!) помилок.
Отакий рівень навчання в твоєму ЗУІ :)

Мало бути так: ЗУІ - найкращий, а ви, "шановні, критикуєте, бо заздрите.

Справедливість 2019-12-29 / 02:33:47
В Берегово? Вірю.

Макс 2019-12-28 / 22:25:04
ЗУІ самий кращий а ви "шановні" критикуєте бо завідуєте

Справедливість 2019-12-28 / 01:15:33
Ви б не писали про що не знаєте. Якраз на сталінщину це ваше таврування й похоже. Тавруєте людей. Та якби не Патон, то вже взагалі все б розпродали. Просто бидлячій владі потрібне тупа бидло, а не наука. Вони тільки ригаловки можуть відкрити. Наука їм як щось потустороннє. Обов'язок влади - забезпечувати, а не руйнувати.

Volodymyr Krasnoholovets до Справедливість 2019-12-27 / 22:36:07
В українській науці існує дідівщина, як і в совєтській армії. Тоталітарна структура науки розроблена в сталінских кабінетах не дозволяє науці інтегруватися в відкрите громадяньске суспільтво. Всі фонди контролюють академіки, а їхній середінй вік - 85 років. Борис Патон, президент Академії наук має 101 рік. Основні досягнення Академії формують кандидати наук, але вони є безправні люди в Академії...

Справедливість 2019-12-27 / 21:04:29
Не все совкове - неправильне. Скільки можна щось реформувати? Нехай щось краще зроблять. А не тільки руйнувати кимось зроблене.

Volpdymyr Krasnoholovets 2019-12-27 / 19:51:14
В Україні ще досі діє совкова система - кандидат, доктор, член-кореспондент, академік, ВАК; як це сполучається з простою світовою системою, яка діє в Угорщині, де є лише ступінь доктора філософії в такій то галузі?
Скільки ще Україна буде опущеною нище плінтуса? Чи будуть в Україні в ВР хоч коли розумні люди які зможуть провести рефрмування науки?

кіса 2019-12-26 / 20:11:04


Коментар видалено. Автору коментаря - попередження. Адмін


До Орбана і Берегово 2019-12-25 / 20:58:59
Насмішили. Ви далі свого села подивіться.

"Мамі" з ЗУІ 2019-12-25 / 20:01:05
Всі викладачі, які ведуть пари, відображені в розкладі, чи не так? Так от, так звана "мамо", не треба нам створювати віртуальну дійсність, підмнюючи нею реальне, ОК?

НОВИНИ: Соціо

07:27
З Китаю до США: ужгородець розповів про роботу капітаном на кораблі
18:24
/ 2
На Закарпатті вивчають можливість запуску залізничного сполучення з Румунією
17:37
/ 2
У Берегові презентували проєкт меморіального комплексу загиблим у російсько-українській війні
14:52
/ 2
На Закарпатті в кожному районі створено 7 окремих батальйонів тероборони
14:10
Сміттєпереробний завод на Берегівщині за 7 млн євро добудує угорська компанія
14:03
Понад 3,2 тисячі закарпатців отримали бустерну дозу вакцини
12:27
Міській лікарні Ужгорода передали благодійну допомогу від Ізраїлю
12:22
Майже 1 млн грн матеріальної допомоги отримають 85 жителів Мукачівської громади
10:33
При Мукачівській міській раді сформовано склад Молодіжної ради
10:26
На Закарпатті заборгованість населення за газ за рік зросла на 105 млн грн
07:47
/ 5
Новий, 5-й перевал з’єднає Закарпаття із сусідньою Львівщиною
17:19
На Ужгородщині четверо ексдепутатів відповідатимуть перед судом за неподання декларацій про доходи
16:55
/ 1
На Закарпатті відновили 25 км автовшляху, що веде до українсько-угорського кордону
16:23
/ 1
Минулого року 273 іноземців отримали змогу працювати в Закарпатті
16:22
Понад 290 тисяч закарпатців завершили вакцинальний комплекс
15:30
Суд на Закарпатті зобов'язав міськраду повторно розглянути запит журналістки
15:23
782 флаконів ремдесивіру доставлено на Закарпаття
11:14
/ 5
Роботу центральної міської клінічної лікарні в Ужгороді обговорили на виїзній нараді
10:17
На Закарпатті фермер виготовляє крафтову олію з гарбузового насіння та винограду
10:12
Надходження туристичного збору на Закарпатті у 2021 році збільшились на 83%
07:50
/ 8
Ужгородську "Кірпічку" потай від містян віддають під плани "великого дерибану" Закарпатській ОДА (ДОКУМЕНТ)
16:57
Протягом п’яти робочих днів на Закарпатті вакцинувалося понад 16 тис осіб
10:45
/ 15
100-метровий державний прапор розгорнули в Ужгороді до Дня Соборності України
09:52
В Ужгороді стартували проєктні роботи з реконструкції спорткомплексу "Юність"
06:09
/ 1
Українці, угорці та румуни прибирали від сміття річку Боржаву на Закарпатті
» Всі новини