Сепаратизм підтримують близько 20% жителів Донбасу

Переважна більшість українців, в тому числі у східних та південних областях, не підтримують сепаратистські ідеї.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене для ГС «Громадська варта» за участі Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з 16 по 30 березня 2014р. Польову роботу виконала фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс». Усього було опитано 2010 респондентів у 24 областях, АР Крим та м. Києві за квотною вибіркою, репрезентативною за статтю, віком, освітою, регіонами і типами поселень. Похибка вибірки не перевищує 2.3%

Для порівняння наводяться дані дослідження, проведеного  соціологічною службою Центру Разумкова  з 21 по 25 грудня 2013 року.  Було опитано 2010  респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

  • Абсолютна більшість населення України – 89% – сприймають Україну як свою Батьківщину: від Західного регіону (97%) до Донбасу (89%).
  • Лише незначна частина населення України поділяє сепаратистські ідеї. Ідею відокремлення області (регіону) від України та приєднання до іншої держави – 8% (найбільше – на Донбасі – 18%, найменше – у Західному регіоні – 0.5%),   Ідею створення незалежної держави на основі південно-східних областей загалом підтримують 11% населення України, на Півдні – 10%, Сході – 10%, на Донбасі – 18%, а ідею відокремлення  південно-східних областей та їх приєднання до Росії підтримують 9.5% населення Півдня, 11% населення Сходу та 27% населення Донбасу.
  • Лише 6% населення хотіли б, щоб їхня область вийшла зі складу України та створила свою незалежну державу, найбільше – на Донбасі (17%), найменше – на Заході (2%). Хотіли б, щоб їхня область вийшла зі складу України та приєдналася до іншої держави 9% населення, найбільше – на Донбасі (24%). Причому це бажання у дончан зростає з віком: серед молоді до 30 років хотіли б від’єднати свою область і доєднати до іншої країни 13%, серед людей,  яким за 55 років – 29%. 
  • Водночас значна частина населення (32%) вважає, що мiж   захiдними   i   схiдними   регiонами   України  існують   глибокi   полiтичнi   протирiччя,   мовнi   та   культурнi вiдмiнностi,   економiчнi   диспропорцiї,   що   у   перспективi   вони   можуть   роз'єднатися   i –  або   створити   свої  держави,   або   увiйти до складу рiзних iнших  держав. Найбільше так вважають на Донбасі (58%) та на Півдні (48%), найменше така думка властива Центру (20%) та Заходу (20%). Причому на Донбасі ця думка про істотні протиріччя між регіонами особливо  поширена серед людей старшого віку –  так думають 66% людей, яким за 55 років, і 49%  – віком до 30 років. 
  • Абсолютна більшість населення України – 72% –  вважає, що існують серйозні загрози для України, протилежної думки дотримується лише  7.5%. Причому це передчуття загроз характерне для усіх регіонів України.  Трьома найбільшими  загрозами громадяни вважають: захоплення України або частини території іншими державами (48%), розпад України на кілька частин (43%) та економічний занепад (42%). При цьому у Західному  регіоні більше, ніж в інших,  побоюються  захоплення українських територій (63%), на Сході – економічного занепаду (58%), а на Донбасі – втрати керованості державою, хаосу (31%).

Результати опитування: регіональний розподіл

Західний регіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Центральний регіон – Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ.

Південний регіон – Миколаївська, Одеська та Херсонська області.

Східний регіон – Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

Донбас – Донецька та Луганська області.  

 

Чи підтримуєте Ви наступні ідеї:

Iдеї вiдокремлення Вашої областi (регiону) вiд України i приєднання до iншої держави

 

Захід

Центр

Південь 

Схід

Донбас

Україна загалом

 Пiдтримую

0.5

2.0

6.5

7.3

18.2

8.3

 Не пiдтримую

96.4

87.8

85.0

82.4

56.3

80.6

 Важко вiдповiсти

3.1

30.2

8.5

9.5

25.5

11.2

Iдеї створення незалежної держави на основi пiвденно-схiдних областей України

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Пiдтримую

1.5

11.8

10.0

9.8

18.2

10.7

 Не пiдтримую

94.1

69.4

78.5

77.0

53.6

71.8

 Важко вiдповiсти

4.3

18.8

11.5

12.9

21.1

17.5

Iдеї вiдокремлення пiвденно-схiдних областей вiд України i приєднання їх до Росiї

 

Захід

Центр

Південь 

Схід

Донбас

Україна загалом

 Пiдтримую

1.3

1.8

9.5

10.6

26.8

10.3

 Не пiдтримую

93.8

82.2

77.5

79.6

51.7

75.9

 Важко вiдповiсти

4.9

16.0

13.0

9.8

10.9

13.8

Чи хотiли б Ви, щоб Ваша область вийшла зi складу України i створила свою   незалежну державу?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Так

3.3

2.1

7.0

10.1

16.6

6.2

 Нi

89.7

81.0

80.0

73.7

51.2

81.4

 Важко вiдповiсти

7.0

16.9

13.0

16.0

32.2

12.4

Чи хотiли б Ви, щоб Ваша область вийшла зi складу України i приєдналася до iншої держави?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Так

2.1

2.1

7.0

8.1

24.3

9.4

 Нi

96.6

91.8

84.0

83.5

51.8

80.1

 Важко вiдповiсти

1.2

6.1

9.0

7.8

23.9

10.5

Як Ви вважаєте, чи iснують мiж захiдними i схiдними регiонами України настiльки глибокi   полiтичнi   протирiччя,   мовнi   та   культурнi   вiдмiнностi, економiчнi диспропорцiї, що у перспективi вони можуть   роз'єднатися i – або створити свої держави, або увiйти до складу рiзних iнших держав?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Так

19.8

15.4

48.0

35.9

57.7

32.4

 Нi

63.7

67.0

38.0

52.1

26.7

52.1

 Важко вiдповiсти

16.5

17.6

13.5

12.0

26.7

15.5

Чи сприймаєте Ви Україну як свою Батькiвщину?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Так

97.2

89.8

94.0

91.9

89.7

89.1

 Нi

2.3

3.1

1.5

2.8

2.6

5.4

 Важко вiдповiсти

0.5

7.2

4.5

5.3

7.6

5.6

Як Ви вважаєте, чи iснують серйознi загрози для України?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Так, реальнi i досить серйознi

81.2

72.2

60.1

73.7

64.1

72.2

 Так, але лише iмовiрнi

17.8

20.3

29.8

17.4

24.2

20.4

 Нi, насправдi нiяких реальних загроз  для України немає

1.0

7.5

10.1

8.7

11.7

7.5

Як Ви вважаєте, чи iснують зараз наступнi загрози Українi? (Позначте три основнi)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Україна загалом

 Розпад України на кiлька частин

51.0

40.1

39.0

42.3

35.3

42.8

 Захоплення України або частини  територiї iншими державами

62.9

49.5

41.0

49.9

33.2

47.8

 Поширення мiжнародних конфлiктiв на  територiю України

26.8

17.7

23.5

14.0

20.3

19.6

 Погiршення мiжнародного iмiджу  України

5.9

8.4

6.5

7.3

7.8

7.3

 Узурпацiя влади певними полiтичними  силами

9.5

12.2

14.0

10.6

17.6

11.9

 Економiчний занепад

38.4

37.1

41.0

57.7

36.6

42.3

 Позбавлення (або значне ускладнення)  доступу України до ресурсiв  (насамперед енергоресурсiв)

7.7

7.3

8.5

3.6

10.5

7.3

 Позбавлення (значне ускладнення)  доступу України до iноземних ринкiв  збуту вiтчизняної продукцiї

10.1

5.8

3.5

5.0

7.5

6.2

 Втрата керованостi державою, хаос

16.2

19.8

26.5

20.4

31.2

23.1

 Збiднiння населення, значне майнове  розшарування населення України

12.9

16.9

25.0

15.1

20.0

16.1

 Руйнування системи суспiльних  цiнностей

4.6

8.2

5.0

5.9

11.2

7.0

 Розгул злочинностi

7.2

16.0

23.0

22.7

11.2

20.0

 Iнше

1.8

1.7

2.0

3.1

1.4

1.9

 важко сказати

0.3

11.2

2.5

2.8

3.4

5.3

 

Динаміка ставлення населення України до змін територіального устрою

Як Ви ставитеся до:

 

 

Підтримую

 

Не підтримую

Важко відповісти

 

 Грудень-2013

 Березень-2014

 Грудень-2013

 Березень2014

 Грудень-2013

 Березень2014

 Ідеї  відокремлення   Вашої області  (регіону) від  України і  приєднання  до іншої  держави

 6,5

 8.3

 80,8

 

 80.6

 12,6

 

 11.2

 Ідеї створення  незалежної  держави на  основі  південно-  східних  областей  України

5,6

 

10.7

80,0

71.8

14,4

17.5

 Ідеї  відокремлення  південно-  східних  областей від  України і  приєднання їх  до Росії

 7,5

 

 10.3

 79,7

 

 75.9

 12,8

 

 13.8

 Ідеї утворення  на території  України двох  незалежних  держав – на  основі  південно-  східних  областей і на  основі  західних і  центральних  областей

 7,3

 8.4

 77,2

 73.5

 15,5

 17.7

Чи хотіли б Ви, щоб Ваша область[1] ...?

 

Так

Ні

Важко відповісти

 

 Грудень-2013

 Березень-2014

 Грудень-2013

 Березень-2014

 Грудень-  2013

 Березень-2014

 Вийшла зі  складу  України і  створила  свою  незалежну  державу

 4,5

 6.2

 86,9

 81.4

 8,6

 12.4

 Вийшла зі  складу  України і  приєдналася  до іншої  держави

 5,5

 9.4

 84,4

 80.1

 10,2

 10.5

Як Ви вважаєте, чи існують між західними і східними регіонами України настільки глибокі політичні протиріччя, мовні та культурні відмінності, економічні диспропорції, що у перспективі вони можуть роз’єднатися і – або створити свої держави, або увійти до складу різних інших держав?

 

 Грудень-2013

 Березень-2014

 Так

 23,1

 32.4

 Ні

 60,6

 52.1

 Важко відповісти

 16,4

 15.5

Чи сприймаєте Ви Україну як свою Батьківщину?

 

 Грудень-2013

 Березень-2014

 Так

 95,3

 89.1

 Ні

 2,8

 5.4

 Важко відповісти

 1,9

 5.6

[1] В Криму респондентам запитання ставилося стосовно Криму, в м. Києві – стосовно Києва.

 

Українська правда

11 квітня 2014р.

Теги: сепаратизм, Донбас, Луганськ, Донецьк

НОВИНИ: Різне

04:09
/ 2
ПЦУ створила для Філарета окрему місію
03:58
НАТО вважає Росію загрозою євроатлантичній безпеці – лондонська декларація
04:41
ВР скасувала державну монополію на виробництво спирту
04:39
Три фракції окреслили "червоні лінії" для Зеленського на переговорах у Нормандському форматі
14:31
Київстар привітав свого мільйонного абонента домашнього інтернету
03:00
/ 13
Помічника митрополита УПЦ МП затримали на пошті при отриманні наркотиків
02:51
/ 7
В Українськй армії більше не буде прапорщиків і полків
16:12
«Домашній Інтернет» від Київстар підключили вже 1 мільйон українців
04:26
/ 2
59% українців проголосували б проти продажу землі на референдумі
04:23
/ 6
Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%
15:37
Київстар спростив підключення послуги «Віртуальна мобільна АТС»
02:13
Кабмін призначив омбудсмена із захисту державної мови
18:52
Новорічно-Різдвяні "канікули": українці двічі матимуть довгі вихідні
14:43
Лікар у твоєму смартфоні – новий мобільний додаток "Київстар"
03:52
/ 2
Незаконне збагачення знову стало криміналом
03:34
Майже половина українців не задоволена Радою – опитування
03:23
/ 4
Українці негативно ставляться до продажу землі, приватизації та грального бізнесу – опитування
02:37
Українці різко змінили ставлення до "нових облич" у політиці – опитування
13:10
Як знизити майже у два рази витрати на домашній інтернет і мобільний зв'язок?
03:53
/ 3
МВФ вимагає законодавчої заборони повернення Приватбанка Коломойському
02:48
/ 6
Українці – одні з лідерів з антисемітизму в Європі. Дослідження
04:21
/ 16
Все більше українців вважають Голодомор 1932-33 рр. геноцидом — опитування
02:27
/ 5
Комітет Європарламенту затвердив угорського єврокомісара, який відповідатиме за Україну
02:12
/ 1
Росія повернула Україні затримані рік тому кораблі
04:15
/ 2
Державні землі повернули громадам, Держгеокадастр ліквідують — рішення Ради
» Всі новини